top of page

Miljöpolicy

FL Fastighetsservice och Larmteknik AB ska aktivt arbeta för att bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan. Vi gör detta genom att erbjuda bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare förvaltningstjänster av hög kvalitet. Våra tjänster finns inom drift-, energi och fastighetsskötsel, mark- och trädgårdsskötsel samt fastighetsförvaltning.

Byggnader står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och materialanvändning. Därför ska vi verka för att underlätta våra kunders arbete med att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Nedanstående principer är därför vägledande i vårt arbete. 

Vi ska i samverkan med beställare och kunder: 

 • Arbeta för att minska miljöpåverkan och alltid hålla oss uppdaterade på nya och miljövänligare produkter
   

 • Följa lagar och regler gällande miljöskydd
   

 • Hushålla med resurser och energi
   

 • Begränsa uppkomsten av avfall och tillse att det sorteras och lämnas i rätt återvinningssystem
   

 • Sträva efter att alltid köpa det miljövänligaste alternativet av produkter
   

 • Arbeta för att ständigt förbättra verksamheten inom miljöområdet
   

 • Kontinuerligt öka våra medarbetares, kunders kunskap och medvetenhet kring miljö-, klimat-och energifrågor 
   

 • Att i vår fordons- och maskinpark minska användningen av fossila bränslen till förmån för miljövänligare alternativ och därmed minska klimatpåverkan 

bottom of page